Avaleht

teksti
suurus
Panoraam

Meie kool annab eestikeelset alg- ja põhiharidust valla ja ümbruskonna õpilastele juba 1925. aastast, mil moodustati Savala algkooli teise jaoskonna asemele uus õppeasutus -kuueklassiline Maidla Kool.

Meie kooli missiooniks on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilaste mitmekülgseks arenguks ja olla kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus.

2012. aastal liitusid Maidla Põhikool ja Maidla Lasteaed ühise nime alla Maidla Kool.

Koolis toetame õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Loome tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Maidla Kool on: avatud, salliv ja initsiatiivi soosiv; tasakaalukas, harmooniline ja looduslähedane; multifunktsionaalne, hea kasvupinnas igakülgseks arenguks; vaimsuse kandja, valla sotsiaalse- ja kultuurielu keskus.

Tänavu on koolis 50 õppurit. Lasteasutuse kahes rühmas käib 25 mudilast. Koolis on hariduse andmise ja õpetamisega on seotud 14, lasteasutuses 8 ning huvikoolis 3 oma valdkonna profesionaali, kes väärtustavad laste arengut, et anda oma panus õpilaste täisväärtuslikeks ühiskonna liikmeteks saamisel.

MEIE KOOLI ERIPÄRA

* Ürdiaed
* Mõisakool
* Liiklusväljak
* Kaunis loodus
* Spordiväljakud
* Täismõõtmetega spordisaal

* Raamatukogu
* Väikesed klassid
* Turvaline õpikeskkond
* Toetav kohalik omavalitsus
* Hea bussiliiklusega asukoht
* Mõisapark õuesõppe läbiviimiseks

* Ühine õppeasutus koos lasteaia ja huvikooliga
* Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, õpiabitunnid)
* Väga hea koostöö noortekeskusega, vabatahtlike kaasamine kooliellu
* Õppetööd toetavad ringitunnid: Liikumisiring; Muusikaring; Rahvatants; Unicorn Squad - tehnoloogiaring; Inglise keele ainering
* Maidla Huvikooli ringid: Jalgpall; Giidiõpe.

kv

dk

Maidla Kool digikiirendab oma kooli

mm

Lehel esinevatest puudustest ja täiendustest palume teatada e-posti aadressil: infojuhtmaidlakool.ee
viimati täiendatud
03 .01. 2022