Avaleht

teksti
suurus

m

 

 

Meie kool annab eestikeelset alg- ja põhiharidust valla ja ümbruskonna õpilastele juba 1925. aastast, mil moodustati Savala algkooli teise jaoskonna asemele uus õppeasutus -kuueklassiline Maidla Kool.

Meie kooli missiooniks on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilaste mitmekülgseks arenguks ja olla kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus.

2012. aastal liitusid Maidla Põhikool ja Maidla Lasteaed ühise nime alla Maidla Kool. Koolis toetame õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Loome tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

2022. aastal ühendati kooliga Sondas ja Erras paiknevad lasteaiarühmad.

 

Maidla Kool on: avatud, salliv, initsiatiivi soosiv, tasakaalukas ja multifunktsionaalne, harmooniline ning looduslähedane kool, mis kõik kokku annab soodsa kasvupinnase õpilaste igakülgseks arenguks. Haridusasutus on ka vaimsuse kandja, valla sotsiaalse- ja kultuurielu keskus.

Tänavu on koolis 52 õppurit. Lasteasutuse neljas rühmas käib 48 mudilast. Koolis on hariduse andmise ja õpetamisega on seotud 17 ja lasteasutuses 15 oma valdkonna professionaali, kes väärtustavad laste arengut, et anda oma panus laste täisväärtuslikeks ühiskonna liikmeteks saamisel.

MEIE KOOLI ERIPÄRA

* Ürdiaed
* Mõisakool
* Liiklusväljak
* Kaunis loodus
* Spordiväljakud
* Täismõõtmetega spordisaal

* Raamatukogu
* Väikesed klassid
* Turvaline õpikeskkond
* Toetav kohalik omavalitsus
* Hea bussiliiklusega asukoht
* Mõisapark õuesõppe läbiviimiseks

* Ühine õppeasutus koos lasteaiaga
* Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, õpiabitunnid)
* Väga hea koostöö noortekeskusega, vabatahtlike kaasamine kooliellu
* Õppetööd toetavad tegevused: spordiring ja giidiõpe.

mm

 

kv

 

Lehel esinevatest puudustest ja täiendustest palume teatada e-posti aadressil: infojuhtmaidlakool.ee
viimati täiendatud
1. juuli 2024