Õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa
Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 aasta määrus nr 44 „Kooli Õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lg 4

teksti
suurus
Nr Korralise õppenõukogu toimumise aeg Õppenõukogu teema Vastutav isik
1. 24. september 2018

1. Õppenõukogu sekretäri valimine- õppenõukogu esimees;
2. Individuaalset õppekava vajavad õpilased- aineõpetajad, HEV koordinaator, õppenõukogu esimees;
2.1. D3 (diferentseeritud hindamine) hindamist vajavad õpilased;
3. Töötajate ettepanekud juhtkonnale õppe-kasvatustöö parendamiseks;
4. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
2. 5. november 2018

1. Kooli arengukava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine- õppenõukogu esimees;
2. Õppenõukogu tegevusse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja kaasamine- õppenõukogu esimees;
3. 8.klassi loovtööd, valitud teemad ja juhendajad- 8.klassi juhataja;
4. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
3. 10. detsember 2018

1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused- klassijuhatajad, aineõpetajad;
1.1. Matemaatika õpitulemuste analüüs III kooliastmes, rakendatud tugimeetmete tõhusus, vajadusel muutmine- matemaatika õpetaja, aineõpetajad;
1.2. Koolikohustuse täitmine I trimestril- klassijuhatajad;
2. Kooli põhimääruse arutelu ja täiendamine- õppenõukogu esimees;
3. Kooli huvitegevuse analüüs- huvijuht;
4. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
4. 18. märts 2019

1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, analüüs. Klassijuhatajad, aineõpetajad;
2. Õpilastele antava õpiabi analüüs ja tulemuslikkus- HEV koordinaator, aineõpetajad;
3. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
5. 5. juuni 2019

1. Ettepanekud stipendiumi omistamiseks Maidla Kooli parimale lõpetajale – 9. klassi klassijuhataja
2. Ülevaade õppetöö tulemustest III trimester ja õppeaasta – klassijuhatajad, aineõpetajad
2.1 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine – klassijuhatajad
2.2 Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine – klassijuhatajad, aineõpetajad
2.3 Õpilaste tunnustamine kiitus- ja tänukirjadega – klassijuhatajad, aineõpetajad
3. Vallavanema vastuvõtule kutsutud õpilaste nimekirja kinnitamine – klassijuhatajad, direktor
4. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
6. 18. juuni 2019

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine – 9. klassi klassijuhataja ja direktor
2. Järeleksamite sooritanud õpilaste põhikooli lõpetamisest – klassijuhataja, aineõpetajad
3. Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel
3.1 Kiituskirjaga lõpetamine – klassijuhataja, aineõpetajad
3.2. Ainekiituskirjaga lõpetamine – klassijuhataja, aineõpetajad
3.3. Lastevanemate tänukirjad – 9. kl klassijuhataja
4. Täiendava õppetöö sooritamine – klassijuhatajad, aineõpetajad
5. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimine – klassijuhatajad, aineõpetajad;
8. Direktori informatsioon

Õppenõukogu esimees
7. 28. august 2019 1. Täiendava õppetöö tulemused – klassijuhatajad, aineõpetajad
1.1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine – aineõpetajad, klassijuhatajad, direktor
2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste arutelu – direktor, ÕN liikmed
2.1. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks- ÕN liikmed;
2.2 Õppeaasta üldeesmärgid- direktor, ÕN liikmed;
3. Kooli üldtööplaani arutelu ja kinnitamine – direktor, ÕN liikmed
3.1. Sündmuste ja kooli tegevuskava arutelu ja kinnitamine.
4. Kooli õppekava arutelu ja täiendamine- direktor, ÕN liikmed;
5. Direktori informatsioon algavaks õppeaastaks.
Õppenõukogu esimees