Kooli õppekava ja ainekavad

teksti suurus
  pdf
 
Maidla Kooli õppekava pdf
   
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”  
Eesti keel pdf
Kirjandus pdf
Ainevaldkond „Võõrkeeled“  
Inglise keel pdf
Vene keel pdf
Ainevaldkond „Matemaatika”  
Matemaatika pdf
Ainevaldkond „Loodusained“  
Bioloogia pdf
Füüsika pdf
Geograafia pdf
Keemia pdf
Loodusõpetus pdf
Ainevaldkond „Sotsiaalained“  
Ajalugu pdf
Inimeseõpetus pdf
Ühiskonnaõpetus pdf
Ainevaldkond „Kunstiained”  
Kunst pdf
Muusika pdf
Ainevaldkond „Tehnoloogia“  
Tehnoloogia pdf
Ainevaldkond „Liikumisõpetus“  
Liikumisõpetus I - III kooliaste pdf
Valikõppeained  
Informaatika pdf
Kodukandi kultuurilugu pdf
Liiklusõpetus pdf