Kooli õppekava ja ainekavad

teksti suurus
   
 
Maidla Kooli õppekava pdf
Hindamise korraldus ie
Tugiõpet vajavate õpilaste  õppekorralduse põhimõtted ja tugiteenuste rakendamise kord ie
Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord ie
Distantsõppe korraldamise kord Maidla Koolis pdf
   
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”  
Eesti keel pdf
Kirjandus pdf
Ainevaldkond „Võõrkeeled“  
Inglise keel pdf
Vene keel pdf
Saksa keel pdf
Ainevaldkond „Matemaatika”  
Matemaatika pdf
Ainevaldkond „Loodusained“  
Bioloogia pdf
Füüsika pdf
Geograafia pdf
Keemia pdf
Loodusõpetus pdf
Ainevaldkond „Sotsiaalained“  
Ajalugu pdf
Inimeseõpetus pdf
Ühiskonnaõpetus pdf
Ainevaldkond „Kunstiained”  
Kunst pdf
Muusika pdf
Ainevaldkond „Tehnoloogia“  
Tehnoloogia pdf
Ainevaldkond „Liikumisõpetus“  
Liikumisõpetus I - III kooliaste pdf
Valikõppeained  
Informaatika pdf
Kodukandi kultuurilugu pdf
Liiklusõpetus pdf