Loovtöö

teksti
suurus

III KOOLIASTME LOOVTÖÖ TEMAATIKA VALIKU, JUHENDAMISE, TÖÖ KOOSTAMISE JA HINDAMISE KORD

Üldsätted

 • 2011. a Vabariigi Valitsuse kinnitatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mis on alates 1. septembrist 2013 üheks põhikooli lõpetamise tingimuseks.
 • Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.
 • Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka kollektiivselt (kuni 3 õpilast).
 • Loovtöö kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö eesmärgid, kirjeldab tööprotsessi ja töö tulemust.

Eesmärk

Loovtöö eesmärgiks on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • arendada koostöö ja iseseisvalt töötamise oskust;
 • omandada teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise, tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise, oma tegevuse ja töö analüüsimise, kokkuvõtte koostamise ja töö kaitsmise oskus.

Loovtöö temaatika

Maidla Koolis võib õpilane valida loovtöö alljärgnevast loetelust:

 • uurimistöö;
 • projekti kirjutamine ja läbiviimine;
 • ülekoolilise ürituse korraldamine;
 • film;
 • omaloomingu esitamine (kirjanduslik kogumik, muusikateos);
 • temaatiline fotonäitus (soovitavalt kohalikku elu kajastav);
 • kunstitöö või käsitöö/tehnoloogiaõpetus (erinevad tehnikad);
 • IT projekt (erinevad võimalused);
 • temaatiline ajaleht.

Loovtöö etapid

Loovtöö etapid on:

 • teema ja juhendaja valimine;
 • tegevuskava koostamine (juhendaja abiga);
 • praktilise loovtöö teostamine (aruandmine juhendajale töö käigu kohta, ajakava järgimine);
 • kirjaliku aruande koostamine ja vormistamine (informaatikaõpetaja  juhendamisel);
 • esitluse ettevalmistamine (juhendaja nõustamisel) ja loovtöö kaitsmine;
 • loovtöö hindamine (hindamiskomisjoni poolt).

Loovtöö kaitsmine

 • Kaitsmisele lubatakse õpilased, kelle loovtöö on juhendaja hinnangul sooritatud ja kellel

on tähtaegselt esitatud töö kirjalik osa.

 • Loovtööd kaitseb õpilane suulise ettekandega kuni 10 minuti jooksul, põhjendades

teema valikut ja eesmärki, kirjeldades töö käiku ja analüüsides tulemusi.

 • Kaitsmiskomisjoni koosseisu ja kaitsmise kuupäeva kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
 • Kollektiivse loovtöö puhul osalevad kaitsmisel kõik töö sooritajad ja igaüks kirjeldab oma

panust töö valmimisel.

Loovtöö hindamine

 • Loovöö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta.
 • Hindamiskomisjon arvestab hinde panekul:
  • töö sisu (ideed, originaalsust);
  • töö protsessi (õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi, ajakava järgimist, kokkulepetest kinnipidamist);
  • töö vormistust (töö teostatust, välimust, kunstipärasust, mahtu, loomingulisust);
  • töö esitlemist: (esitluse ülesehitust, esinemist töö kaitsmisel);
 • Juhul, kui loovtöö ei vasta kriteeriumitele, täiendab õpilane tööd ja kaitseb seda talle määratud tähtajal uuesti.
 • Loovtööde läbiviimise ja kaitsmise kord on osa Maidla Kooli õppekavast (Lisa 10).