Riiklikud koolikorraldust hõlmavad õigusaktid

teksti suurus

Dokumendi nimetus

 

 

   
Maidla Kooli põhimäärus
   
Eesti Vabariigi haridusseadus
Põhikooli- ja Gümnaasiumi seadus
Põhikooli riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
Õpilase tunnustamise tingimused ja kord
Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid t
Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord õn
Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord
Haridustöötajate tööaeg
Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa
 
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord hk
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord khõ
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
Tervisekaitsenõuded koolidele
Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale 54
 
2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad rt
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal r
 
 
 
Avaliku teabe seadus rt
Riigi Teataja rt