Pöördumine Lüganuse Vallavalitsuse ja Vallavolikogu poole

teksti suurus
   
Lüganuse Vallavalitsus ja Vallavolikogu 7. veebruar 2020. a.
   
Maidla Kooli töötajad,
lapsevanemad,
vilistlased ja kogukond
 
   
PÖÖRDUMINE
Teema: Lüganuse valla koolivõrgu ümberkujundamine
 
   

Pöördume Lüganuse Vallavalitsuse ja –volikogu poole, kuna oleme mures Maidla Kooli tuleviku pärast.

Ajaloost on teada, et Maidla aladel oli juba 1745. aastal 7-8 koolmeistrit. 1768 oli Maidlas olemas ka kool. Aegade jooksul lisandusid koolid Aidus, Rääsas, Hirmuses, Soonurmes, Savalas, Piilsel, Tarumaal, Sirtsis ja Oandul. Nõukogude võim hakkas neid järjest kinni panema. Antud hetkeks on alles jäänud ainult Maidla Kool, mis tegutseb aastast 1925. Nüüd oleme jõudnud aega, kus kooli pidaja kaalub ka selle viimase kooli sulgemist.

Peame oluliseks, et alus- ja üldharidus oleks kättesaadav mitte ainult valla keskuses, vaid hõlmaks tervikuna kogu valda.

Maidlas on mõisakompleksi näol tegemist lapsele turvalise keskkonnaga alates lasteaiast kuni põhikooli lõpuni välja. Toimivad huviringid on nii koolis kui kõrvalasuvas noortekeskuses.


Meie, allakirjutanud leiame, et:

Kõigile lastele ei sobi suur klassikollektiiv, vaid nad vajavad individuaalset lähenemist, mida võimaldavad väikeklassid. Maidla Koolis on olemas toimiv õpiabisüsteem, aitamaks ka hariduslike erivajadustega lapsi kogu valla territooriumilt ja väljastpoolt Lüganuse valda. Seda süsteemi toetab koolis tegutsev pikapäevarühm, õpiabisüsteem ja kooli sotsiaalpedagoog.

Koolil on toimiv koostöö noortekeskusega, kus õpilastel on turvaline ning võimalik peale koolipäeva lõppu aega veeta.

Maidlas on ajalooline ja looduslähedane õpikeskkond, mis võimaldab läbi viia õuesõppetunde. Mõisa parki saavad õpilased kasutada teadmiste praktiseerimiseks erinevates õppeainetes. Pargis asuval liiklusväljakul on võimalus kinnistada liiklusõpetuse tundides õpitut. Maidla Kooli õppekavasse on lülitatud kodukoha kultuuriloo õpetamine. Meie kool on osalenud „Unustatud mõisate“ programmis juba 14 aastat. Mõisate külastuspäevadel tegutsevad õpilased giididena.

Koolil on väga head sportimisvõimalused: täismõõtmetes spordisaal, õues asuvad palli- ja kergejõustikuväljakud, erinevate spordialade spordivarustus, sh suusavarustus. Talvel on suurepärane võimalus pargis läbi viia suusatunde.

Hetkel on Maidla Kooli ülalpidamiskulud võrreldes teiste hallatavate haridusasutustega kõige väiksemad (maaküte). Kõikidest kuludest ei ole võimalik loobuda ka pärast kooli sulgemist. Alles jäävad majanduskulud, mis on seotud lasteasutuse haldamisega, sest see jääb jätkuvalt tegutsema.

Mõisakompleksi näol on tegemist muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestisega, kus igasugused ümberehitused on välistatud. Ümberkorralduste tegemisel peab hoolega läbi mõtlema, mis neist hoonetest saab, kui kooli enam ei ole. Kompleksile on edaspidiseks raske leida rakendust. Küll aga saaks olemasolevaid hooneid praegusest paremini ära kasutada tulu teenimiseks ka kooli tegutsemise ajal (mõisa- ja spordisaali, hosteli- ja sööklaruumide rent).

Hetkel toimiv transpordivõrk arvestab Maidla kooli päevakavaga ja on sobiv ka kaugemate külade lastele. Hommikul Kiviõlli kooli jõudmiseks puudub mõnedel küladel transpordiühendus täiesti. Osade külade jaoks aga toimub see liiga varasel kellaajal.

Kui soovid toetada kohalikku kogukonda ja Maidla Kooli, kinnita palun oma toetust allkirjaga. Sinu toetus on äärmiselt oluline!

Kogutud allkirjad edastame kohalikule omavalitsusele näitamaks, kui oluline on lastele kodu lähedal antav haridus.

   

Paberile allkirja saab anda koolimajas, Savala päevakeskuses ja raamatukogus ning Soonurme kaupluses