Kooli dokumendid

teksti suurus
Dokumendi nimetus dokumendi formaat
veeb doc / docx pdf
     
Maidla Kooli põhimäärus     pdf
Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine 26.11.2020     pdf
Maidla Kooli õppenõukogu tegevuse plaan 2021-2022   pdf
Maidla Kooli arengukava 2019-2025 kinnitamine   pdf
Maidla Kooli arengukava 2019-2025 (failimaht pea 13Mb )     pdf
Maidla Kooli üldtööplaan 2021/2022.õ.a.     pdf
Maidla Kooli kodukord    
Maidla Kooli õppekava ja ainekavad ie  
Hindamise korraldus ie    
Tugiõpet vajavate õpilaste  õppekorralduse põhimõtted ja tugiteenuste rakendamise kord ie    
Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord ie    
Distantsõppe korraldamise kord Maidla Koolis     dõ

Maidla Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ning kord

    pdf
Maidla Kooli päevakava     pdf
Maidla Kooli territooriumil pildistamise ja filmimise reeglid     pdf
Korraldus klassi väljasõitudel, ekskursioonidel, matkadel, spordivõistlustel, ja kooli esindamistel väljaspool kooli .     pdf
Maidla Kooli sisehindamise läbiviimise kord     pdf
Koolis hädaolukorra lahendamise plaan     pdf
Maidla Kooli töökeskkonna riskianalüüs 2021-2022     pdf
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord     pdf
Maidla Kooli isikuandmete töötlemise ja kaitse kord     pdf
Arenguvestluste läbiviimise kord     avlk
Pikapäevarühma päevakava ja töökorralduse kinnitamine    
Maidla Kooli pikapäevarühma päevakava    
Maidla Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused    
Lapsevanemale