Kooli dokumendid

teksti suurus
Dokumendi nimetus dokumendi formaat
veeb doc / docx pdf
     
Maidla Kooli põhimäärus     pdf
Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine 24.11.2022 nr 29     pdf
Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine 26.11.2020 nr 123     pdf
   
Maidla Kooli arengukava 2023-2028   pdf
Maidla Kooli arengukava 2023-2028 kinnitamine ie  
Maidla Kooli üldtööplaan 2023-2024.õ.a.     pdf
Lisa 1 Kooli sündmuste plaan 2023-2024 õ.a.     pdf
Lisa 2 Õppenõukogu tööplaan 2023-2024 õ.a.     pdf
Maidla Kooli kodukord    
Maidla Kooli õppekava ja ainekavad ie  
Hindamise korraldus ie    
Tugiõpet vajavate õpilaste  õppekorralduse põhimõtted ja tugiteenuste rakendamise kord ie    
Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord ie    
Distantsõppe korraldamise kord Maidla Koolis     pdf

Maidla Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ning kord

    pdf
Maidla Kooli päevakava     pdf
Maidla Kooli territooriumil pildistamise ja filmimise reeglid     pdf
Korraldus klassi väljasõitudel, ekskursioonidel, matkadel, spordivõistlustel, ja kooli esindamistel väljaspool kooli .     pdf
Maidla Kooli sisehindamise läbiviimise kord     pdf
     
Maidla koolihoonete tulekahju korral tegutsemise plaan     pdf
Maidla Kooli töökeskkonna riskianalüüs     pdf
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord     pdf
Maidla Kooli isikuandmete töötlemise ja kaitse kord     pdf
Arenguvestluste läbiviimise kord     avlk
Pikapäevarühma päevakava ja töökorralduse kinnitamine    
Maidla Kooli pikapäevarühma päevakava    
Maidla Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused    

Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

    kord
       
Lapsevanemale