Kooli dokumendid

teksti suurus
Dokumendi nimetus dokumendi formaat
veeb doc / docx pdf
Maidla valla haridusasutuste ümberkorraldamine     pdf
Maidla Kooli põhimäärus     pdf
Maidla Kooli õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa ie  
Maidla Kooli arengukava 2016-2025 rt   pdf
Maidla Kooli arengukava kinnitamine
Maidla Kooli toimub kooli vastuvõtt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 55 lg 2 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" alusel rt   pdf
Maidla Kooli kodukord    
Maidla Kooli õppekava ja ainekavad ie  

Maidla Kooli üldtööplaan 2018/2019.õ.a.

    pdf
Lisa 1 Kooli sündmuste plaan     pdf
Maidla Kooli päevakava     pdf
Maidla Kooli territooriumil pildistamise ja filmimise reeglid     pdf
Korraldus klassi väljasõitudel, ekskursioonidel, matkadel, spordivõistlustel, ja kooli esindamistel väljaspool kooli .     pdf
Koolis hädaolukorra lahendamise plaan     pdf
Maidla Kooli sisehindamise läbiviimise kord     pdf
       
Pikapäevarühma päevakava ja töökorralduse kinnitamine    
Maidla Kooli pikapäevarühma päevakava    
Maidla Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused    
       
Lapsevanemale